Σφάλμα
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag
Αρχική Σελίδα Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

Ό,τι συμβαίνει

Απεργούν τα ταξί στη Σύρο από αύριοΤο Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σύρου θα συμμετάσχει στην 48ωρη πανελλαδική απεργία των Ταξί.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 05:00 τα ξημερώματα Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 05:00.

 

Μάγεψε του Συριανούς η φωνή της Έλλη Πασπαλά

Στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων, οι συριανοί είχαν τη τύχη να απολαύσουν τη Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, την Έλλη Πασπαλά μαζί με τον τζαζίστα Τάκη Φαρατζή.

Ένα αξιόλογο πρόγραμμα μουσικών επιλογών κλασσικών αμερικάνικων τραγουδιών, υψηλής ποιότητας όπως το Somewhere over the rainbow, Nature Boy, Someone to watch over me.
Χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή της Πασπαλά και ένα πιάνο το συριανό κοινό άκουσε επιτυχίες μεγάλων αμερικανών και όχι μόνο τραγουδιστών όπως Van Morisson, Joni Mitchell, Henry Mancini, Tom Waits, κ.α. αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και εν αναμονεί της επόμενης συναυλίας τους στο νησί.

 

Προκύρηξη του Δήμου για τα είδη οδοσήμανσης του ΔήμουΑκολουθεί η προκύρηξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης του Δήμου:

 

Ανακοινώνεται ότι στις 27 – Σεπτεμβρίου – 2011 ημέρα Τρίτη και ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-πής η οποία συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας των προσφορών, ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 09.30 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη προμηθευτή της πα- ραπάνω προμήθειας.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα- φών θεμάτων",
γ) στο Π.Δ.394/96, "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", (Φ.Ε.Κ.266/A/96 ή του οικείου Κα- νονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως νέων βάσει του 2286/95,
δ) στο Π.Δ.370/1995 (Φ.Ε.Κ.199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", προκειμένου για προμήθειες αξίας 200.000 ECU και άνω.
ε) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95, στ) στον Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 138/96) και του Π.Δ. 82/96 Φ.Ε.Κ. (66/Α/96).
ζ) στον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
η) στον Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
θ) στον ν.3886/2010 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 16.205,50€ συν ΦΠΑ 16% 2.592,88€ , ήτοι συνολικά 18.798,38€. ΚΑ 30-7135.001 Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού και σύμφωνα με την από- φαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 939,92ευρώ, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των υπό προμήθεια υλι- κών (άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ- γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στον Δήμο Σύ- ρου-Ερμούπολης . ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΗΟ-ΧΚ3 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή η οποία συνεδριάζει δημόσια μέχρι της 09:30 ώρα π.μ. Δεκτές είναι επίσης και οι προσφορές που θα φθάσουν στο Δήμο ταχυδρομικώς ή δι’ άλλου τρόπου, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους εκτε- λέσεως της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν την ημερομηνία διεξα- γωγής του διαγωνισμού.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης και τα υπόλοιπα έξοδα του διαγωνισ- μού (δημοσίευση στην εφημερίδα) του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, ως και τα έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 04-10-2011 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.(Μαραγκός Μάρκος , τηλ. 2281361035)

 

Βόμβα έτοιμη να σκάσει με τις νησιωτικές συγκοινωνίες

Με βραδυφλεγή βόμβα στα χέρια της κυβέρνησης μοιάζει το θέμα των άγονων γραμμών. Η κακή οικονομική κατάσταση του κράτους και το δυσοίωνο μέλλον που βυθίζει τη χώρα στο οικονομικό χάος θέτουν σε κίνδυνο τη συγκοινωνιακή κάλυψη της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα.


Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μελετάει περικοπές στις άγονες γραμμές προκειμένου να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου στη δημοσιονομική συγκυρία. Παράλληλα, άμεσος είναι ο κίνδυνος της πτώχευσης ολόκληρου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, όπως επισημαίνουν κύκλοι της ακτοπλοΐας.

Η επιβατηγός ναυτιλία καταγράφει ζημίες αυξανόμενες κατ’ έτος (2009-215 εκατ. ευρώ, 2010-345 εκατ. ευρώ, το 2011 αναμένεται κακή χρονιά).

Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα κληθεί εκ του υστερήματος του μνημονίου και τον υπό διαμόρφωση προϋπολογισμό του 2012 να επιδοτήσει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με 1,2 δισ. ευρώ!

Η βόμβα με τις άγονες γραμμές θα σκάσει στα τέλη Οκτωβρίου και το θέμα απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες τόσο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όσο και τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις.

Οι γραμμές που θα περικοπούν θα είναι προς νησιά τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν από άλλα μεγαλύτερα νησιά, ενώ θα αραιώσουν οι συνδέσεις με τον Πειραιά.

Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για τη δρομολογιακή περίοδο 2010-2011 λήγουν στις 31 Οκτωβρίου, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για τη νέα περίοδο 2011-2012.

Συνολικά 35 άγονες γραμμές είναι στον αέρα, εκ των οποίων οι 22 αφορούν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών και οι υπόλοιπες 13 τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ελλοχεύει ο κίνδυνος για ένα κονδύλι ύψους μόλις 14 εκατ. ευρώ να μείνουν νησιά χωρίς πλοία τον χειμώνα.

Οι οριστικές αποφάσεις για το ύψος περικοπών στις άγονες γραμμές αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες εν όψει και της κατάρτισης του Προϋπολογισμού για το 2012.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τις αναγκάζουν να μη δείχνουν ενδιαφέρον για τις άγονες γραμμές, αφού είναι αμφίβολο το πότε ακριβώς θα τα εισπράξουν τα χρήματα από το κράτος. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πληρώνουν πετρέλαια, πληρώματα και όλα τα έξοδα, βάζοντας λεφτά από τα ταμεία τους που ήδη αιμορραγούν.

Οι μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία

«Η οικονομική εικόνα των ακτοπλοϊκών εταιριών είναι ιδιαίτερα κακή, καθώς παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία τους. Οι δημοσιονομικές προσαρμογές στην Ελλάδα επηρεάζουν την ακτοπλοϊκή αγορά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», επισημαίνει η ετήσια έρευνα της XRTC.

-Στρατηγικές ανανέωσης των στόλων δεν μπορούν να υπάρξουν στην παρούσα φάση.

-Ο αυξανόμενα άκριτος ανταγωνισμός στις γραμμές-φιλέτα περιόρισε σημαντικά τα έσοδα και επομένως τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και αποτελούν απειλή για τη βιωσιμότητα των εταιρειών και της αγοράς.

-Έκτακτα γεωπολιτικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έδειξαν τα υψηλά επίπεδα αντανακλαστικών των ακτοπλοϊκών εταιρειών και της πολιτικής ηγεσίας.

-Πιο αναγκαίες από ποτέ είναι οι συγχωνεύσεις και συνεργασίες στην εσωτερική αγορά, οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

-Η μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων στις τιμές των εισιτηρίων αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ορθότερη λειτουργία του κλάδου.

-Το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον κλάδο οδηγώντας σε αποδρομολόγηση πλοίων.

-Η δομή, η οργάνωση και η γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος των άγονων γραμμών δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με αρκετές γραμμές να μην καλύπτονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

-Η διάσπαση του ανθρώπινου δυναμικού του πρώην υπουργείου Ναυτιλίας μεταξύ του ΥΘΥΝΑΛ και του ΥΠΡΟΠΟ έχει δημιουργήσει σύγχυση στην αγορά και δεν αποτελεί βιώσιμο σύστημα.

«Η αβεβαιότητα στην οποία είχαμε κάνει αναφορά πριν από έναν χρόνο όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά μάλλον έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που όποιες σε βάθος αναλύσεις και αν γίνουν το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα που θα μας δώσουν μία κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο κλάδος της ακτοπλοΐας με σχετική ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της XRTC κ. Γιώργος Ξηραδάκης.

«Η επιδείνωση του κλίματος αβεβαιότητας οφείλεται σε μια σειρά εξωγενών παραγόντων που επικρατούν σε εθνικό, περιφερειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο η οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους ακτοπλόους τα οποία οφείλονται μεταξύ άλλων: (α) στη μείωση της ζήτησης που είναι αποτέλεσμα της περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής που έχει επιφέρει σημαντική μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. (β)

Στην έλλειψη στρατηγικής διεύθυνσης από μεριάς της πολιτικής ηγεσίας σε θέματα ακτοπλοΐας που έχει οδηγήσει σε απόγνωση αρκετές εταιρείες και ειδικά τις εταιρείες που εμπλέκονται στην προσφορά υπηρεσιών άγονων γραμμών. (γ) Στις κοινωνικές αναταραχές που έχουν αρνητικές συνέπειες και οι οποίες περιόρισαν τις φαινομενικά θετικές εξελίξεις που αναμένονταν για το φετινό καλοκαίρι από τον τουρισμό καθώς και (δ) στον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις απαιτήσεις προς τους πελάτες των ακτοπλοϊκών εταιριών, αρκετοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω των οικονομικών συνθηκών.

 

Πηγή: Πρώτο Θέμα

 

Πρωτοβουλία για τα νεοκλασικά της Ερμούπολης


Με στόχο τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος, ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα που θα αναλάβει, εκ μέρους όλων των Κληροδοτημάτων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, να ξεπεράσει τους σκοπέλους και να δώσει λύσεις προκειμένου να συντηρηθούν και να αναστηλωθούν δεκάδες νεοκλασικά κτήρια στην Ερμούπολη.

Ο κ. Πουσσαίος συγκάλεσε σύσκεψη την Τετάρτη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκατρία Κληροδοτήματα, που διαχειρίζονται κινητή και ακίνητη περιούσια, μέρος της οποίας αποτελούν περισσότερα από είκοσι ακίνητα κυρίως στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Ερμούπολης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη είναι:

Η ίδρυση ενός ενιαίου φορέα ή ανάθεσης σε ήδη υφιστάμενο, διαμέσου του οποίου θα ξεπεραστούν  οι νομικές αγκυλώσεις που δημιουργούν εμπόδια και θα δοθεί η δυνατότητα προστασίας και επενδυτικής εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του εκάστοτε Κληροδοτήματος. Ο παραπάνω φορέας θα αποτελέσει το εργαλείο υλοποίησης των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κληροδοτημάτων.

Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η ίδρυση ενός κοινοπρακτικού φορέα επαγγελματιών του κλάδου της οικοδομής κ.α. στη λογική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση και συντήρηση της ακίνητης περιουσίας κάθε κληροδοτήματος.

Επίσης, θα επιδιωχθεί με νομοθετική ρύθμιση οριστικής τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την άρση των δυσκολιών που διέπουν τη διαχείριση των περιουσιών των κληροδοτημάτων σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος, των παραπάνω είναι η προστασίας αυτής της ανεκτίμητης περιουσίας, η αξιοποίησή της με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών του κάθε κληροδοτήματος, καθώς επίσης και η ενίσχυση του εργατικού κλάδου.

Η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη, βρήκε τη θετική ανταπόκριση του συνόλου των εκπροσώπων των Κληροδοτημάτων.

“Ο φορέας αυτός θα αποτελέσει τον μηχανισμό που θα υλοποιεί τις αποφάσεις των ΔΣ των ιδρυμάτων”, επεσήμανε ο κ. Πουσσαίος και πρόσθεσε πως “η σύσταση του θα βοηθήσει να ξεπεραστούν όλες οι αγκυλώσεις που συναντούν οι διοικήσεις των Κληροδοτημάτων στην προσπάθειά τους να βρουν λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της αποκατάστασης των κτηρίων που αποτελούν στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο της Σύρου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας ”. “Απώτερος στόχος της όλης πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται καταρχάς στη Σύρο είναι να επεκταθεί αυτή και στα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας όπου υπάρχουν κληροδοτήματα” συμπλήρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Προς την κατεύθυνση της άμεσης υλοποίησης των ανωτέρω στάλθηκε ήδη επιστολή από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Πουσσαίου προς το σύνολο των κληροδοτημάτων της Σύρου προκειμένου τα Διοικητικά τους Συμβούλια να επικυρώσουν τη πρόθεση τους για συμμετοχή στην όλη αυτή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Τον φορέα υποστηρίζουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο Δήμος  Σύρου Ερμούπολης και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home2/cyclades/public_html/syros/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 133
Σελίδα 9 από 17

Ειδήσεις

Σύρος: το Νησί

Σύρος: το Νησί

Όταν αντικρίζεις την Σύρο για πρώτη φορά από το καράβι αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεσαι στις Κυκλάδες....

Μία Τέχνη εξ Ανατολών

Στη Σύρο η τέχνη του λουκουμιού κατέφτασε στις αρχές του 19ου αιώνα. Μια τέχνη που έχει άρωμα Ανατολ...

Με επιτυχία στέφθηκε το 7ο Φεστιβάλ Αιγαίου

Με επιτυχία στέφθηκε το 7ο Φεστιβάλ Αιγαίου

Επιτυχημένο θα πρέπει να θεωρηθεί το 7ο Φεστιβάλ Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο από τις 12/07...

Φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις σε κυκλαδίτικες επιχειρήσεις

Φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις σε κυκλαδίτικες επιχειρήσεις

Έναρξη Περιόδου Υποδοχής Επενδυτικών Προτάσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ενίσχυσης μέσω Φο...

Το 1ο αστικό βιομηχανικό κέντρο

Το 1ο αστικό βιομηχανικό κέντρο

Είναι πλέον γνωστός ο αρχιτεκτονικός πλούτος της πρωτεύουσας του νησιού, Ερμούπολης. Σημαντικός αριθ...

Μία Τέχνη εξ Ανατολών

Στη Σύρο η τέχνη του λουκουμιού κατέφτασε στις αρχές του 19ου αιώνα. Μια τέχνη που έχει άρωμα Ανατολής και την πινελιά από τους Χιώτες μάστορες, στο π...

Περισσότερα...

Ο καιρός στη Σύρο

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Τελευταία Νέα


Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Ενημέρωση


Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 144

Φωτογραφίες


Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home2/cyclades/public_html/syros/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
04.jpg